tạp dề y tế

đồng-phục-công-nhân-chế-biến

Tạp dề y tế dùng cho các ngành chế biến thực phẩm

Đối với những ngành nghề liên quan đến chế biến thực phẩm , sản xuất và chế biến sinh học hay những liên qua đến được phẫm – mỹ phẩm thì những chiếc tạp dề y tế và mũ y tế dạng lưới là những trang bị bảo hộ cần thiết để đảm bảo quá